Precise Muscle Selection Using Dynamic Polyelectromyography for Treatment of Post-stroke Dystonia: A Case Report
Tae Min Jung, Ae Ryoung Kim, Yoonju Lee, Dae-Hyun Kim, Deog Young Kim
Ann Rehabil Med. 2016;40(3):551-555.   Published online 2016 Jun 29     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.3.551
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of botulinum toxin A combined with extracorporeal shockwave therapy in post-stroke spasticity: a systematic review
Ya-nan Du, Yang Li, Ting-yu Zhang, Nan Jiang, Ying Wei, Shi-huan Cheng, He Li, Hao-yang Duan
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Design and Analysis of a Metamorphic Wrist Rehabilitation Parallel Mechanism
Yanbin Zhang, Zhenzhen Chang, Liming Song, Yaoguang Li, Shuang Zhang
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering.2024;[Epub]     CrossRef
Glenohumeral joint trajectory tracking for improving the shoulder compliance of the upper limb rehabilitation robot
Yi Tang, Duo Hao, Chengbing Cao, Ping Shi, Hongliu Yu, Xiaowei Luan, Fanfu Fang
Medical Engineering & Physics.2023; 113: 103961.     CrossRef
Effect of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Technique Combined with Kinesio Taping on Upper Limb Motor Function of Patients with Stroke
Xuedi XU, Kai ZHAO, Yan CHEN, Akang ZHANG, Xiaoping GAO, Hemu CHEN
Rehabilitation Medicine.2023; 33(2): 121.     CrossRef
The Progress of the Gait Impairment and Brain Activation in a Patient with Post-stroke Hemidystonia
Satoshi YAMAMOTO, Daisuke ISHII, Kyoko KANAE, Yusuke ENDO, Kenichi YOSHIKAWA, Kazunori KOSEKI, Ryo NAKAZAWA, Hanako TAKANO, Masahiko MONMA, Arito YOZU, Akira MATSUSHITA, Yutaka KOHNO
Physical Therapy Research.2021; 24(2): 176.     CrossRef
Using Surface Electromyography to Evaluate the Efficacy of Governor Vessel Electroacupuncture in Poststroke Lower Limb Spasticity: Study Protocol for a Randomized Controlled Parallel Trial
Jingwen Li, Kaiqi Su, Jinjin Mei, Yiying Wang, Shuai Yin, Yanchao Hu, Wenxue Hao, Xiaodong Feng, Ruiqing Li, Hongcai Shang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Effect of Bloodletting Therapy on Patients with Spastic Wrist Dorsiflexion Dysfunction after Stroke
Wanqing LIN, Xuemin XIE, Bin CHEN, Xinyi ZHENG
Rehabilitation Medicine.2021; 31(6): 461.     CrossRef
Muscle Selection for Focal Limb Dystonia
Barbara Karp, Katharine Alter
Toxins.2017; 10(1): 20.     CrossRef