The Dose-Related Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy for Knee Osteoarthritis
Jin-Hong Kim, Ja-Young Kim, Cheol-Min Choi, June-Kyung Lee, Hoi-Sung Kee, Kwang-Ik Jung, Seo-Ra Yoon
Ann Rehabil Med. 2015;39(4):616-623.   Published online 2015 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.616
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluation of treatment parameters for focused-extracorporeal shock wave therapy in knee osteoarthritis patients with bone marrow lesions: a pilot study
Hani Al-Abbadi, Jacqueline E. Reznik, Erik Biros, Bruce Paulik, Rob Will, Samuel Gane, Penny Moss, Anthony Wright
Journal of Rehabilitation Medicine.2024; 56: jrm13207.     CrossRef
The efficacy of extracorporeal shock wave therapy for knee osteoarthritis : an umbrella review
Peiyuan Tang, Ting Wen, Wenhao Lu, Hongfu Jin, Linyuan Pan, Hengzhen Li, Biyun Zeng, Yang Zhou, Wenfeng Xiao, Yusheng Li
International Journal of Surgery.2024; 110(4): 2389.     CrossRef
A systematic review of the use of shockwave therapy for knee osteoarthritis
Po-Cheng Liao, Shih-Hsiang Chou, Chia-Lung Shih
Journal of Orthopaedics.2024; 56: 18.     CrossRef
Shock-wave impact on the knee joint affected with osteoarthritis and after arthroplasty
Galina Eremina, Alexey Smolin
Defence Technology.2023; 20: 1.     CrossRef
The efficacy and safety of low-intensity extracorporeal shock wave treatment combined with or without medications in Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis
Xiangbin Kong, Weiwei Hu, Zhilong Dong, Junqiang Tian, Yuhan Wang, Chen Jin, Chaozhao Liang, Zongyao Hao, Zhiping Wang
Prostate Cancer and Prostatic Diseases.2023; 26(3): 483.     CrossRef
High-Intensity Laser Therapy for Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials
Rubén Arroyo-Fernández, Javier Aceituno-Gómez, Diego Serrano-Muñoz, Juan Avendaño-Coy
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(4): 1479.     CrossRef
Effects of extracorporeal shock wave therapy on spasticity, walking and quality of life in poststroke lower limb spasticity: a systematic review and meta-analysis
Binash Afzal, Rabiya Noor, Nazia Mumtaz, Muhammad Salman Bashir
International Journal of Neuroscience.2023; : 1.     CrossRef
Effects of extracorporeal shockwave therapy for mild knee osteoarthritis: A pilot study
I Jun Choi, Jong Hu Jeon, Woo Hwa Choi, Hea-Eun Yang
Medicine.2023; 102(46): e36117.     CrossRef
Comparison of the added effects of kinesio taping and extracorporeal shockwave therapy to exercise alone in knee osteoarthritis
Özge Ece Günaydin, Volga Bayrakci Tunay
Physiotherapy Theory and Practice.2022; 38(5): 661.     CrossRef
Extracorporeal Shockwave Therapy With a Modified Technique on Tendon and Ligament for Knee Osteoarthritis
Kun-Dong Ho, Chia-Ling Yang, Huei-Yu Lo, Huan-Jui Yeh
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.2022; 101(1): 11.     CrossRef
Effect of High-Power Laser Therapy Versus Shock Wave Therapy on Pain and Function in Knee Osteoarthritis Patients: A Randomized Controlled Trial
Mohamed Serag Eldein Mahgoub Mostafa, Hamada Ahmed Hamada, Ahmed Mahmoud Kadry, Samah Saad Zahran, Nesma Ahmed Helmy
Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery.2022; 40(3): 198.     CrossRef
The Application of Focused Medium-Energy Extracorporeal Shockwave Therapy in Hemophilic A Arthropathy
Wan-Shan Lo, Jiunn-Ming Sheen, Yu-Chieh Chen, Kuan-Ting Wu, Lin-Yi Wang, Yiu-Chung Lau, Chih-Cheng Hsiao, Jih-Yang Ko
Healthcare.2022; 10(2): 352.     CrossRef
Mechanical-based therapies may reduce pain and disability in some patients with knee osteoarthritis: A systematic review with meta-analysis
Sofia Oliveira, Renato Andrade, Cristina Valente, João Espregueira-Mendes, Filipe Silva, Betina B. Hinckel, Óscar Carvalho, Ana Leal
The Knee.2022; 37: 28.     CrossRef
The Short-Term Efficacy of Large-Focused and Controlled-Unfocused (Radial) Extracorporeal Shock Wave Therapies in the Treatment of Hip Osteoarthritis
Volkan Şah
Journal of Personalized Medicine.2022; 13(1): 48.     CrossRef
Effectiveness Comparison of Extracorporeal Shock Wave Therapy and Conventional Physical Therapy Modalities in Primary Knee Osteoarthritis
Yaşar Arslan, Ayhan Kul
Turkish Journal of Osteoporosis.2022; 28(2): 83.     CrossRef
Prognostic Indicators for Successful Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy Treatment of Erectile Dysfunction
Hussein M. Adeldaeim, Tamer Abouyoussif, Omar El Gebaly, Akram Assem, Moataza M. Abdel Wahab, Hazem Rashad, Mostafa Sakr, Abdel Rahman Zahran
Urology.2021; 149: 133.     CrossRef
Extracorporeal Shock Wave Therapy with Meridian and Acupoint Theory for Knee Osteoarthritis: Systematic Review
Byung-Jun Kim, Sang-Hyun Lee, Hyun-Tae Kim, Hye-Jin Park, Sun-Young Park, In Heo, Man-Suk Hwang, Byung-Cheul Shin, Eui-Hyoung Hwang
Journal of Korean Medicine Rehabilitation.2021; 31(2): 41.     CrossRef
Numerical Modeling of Shockwave Treatment of Knee Joint
Galina Eremina, Alexey Smolin
Materials.2021; 14(24): 7678.     CrossRef
Observation of the Effect of Extracorporeal Shock Wave at Different Intervals in the Treatment of Knee Osteoarthritis
亚丽 刘
Advances in Clinical Medicine.2021; 11(12): 5841.     CrossRef
Efficacy and Safety of Extracorporeal Shockwave Therapy for Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis
Ying-Chun Wang, Hsuan-Ti Huang, Peng-Ju Huang, Zi-Miao Liu, Chia-Lung Shih
Pain Medicine.2020; 21(4): 822.     CrossRef
Shockwave Therapy Combined with Autologous Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Is Better than with Human Umbilical Cord Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells on Knee Osteoarthritis
Chieh-Cheng Hsu, Jai-Hong Cheng, Ching-Jen Wang, Jih-Yang Ko, Shan-Ling Hsu, Tsai-Chin Hsu
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(4): 1217.     CrossRef
Invited commentary on- “The efficacy and safety of extracorporeal shockwave therapy in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis” (2020 Jan 21; 75:24–34)
Li Yin, Bin Yu
International Journal of Surgery.2020; 77: 14.     CrossRef
Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis
Lu Chen, Ling Ye, Hui Liu, Pingliang Yang, Bangxiang Yang
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Effects of radial extracorporeal shock wave therapy on clinical variables and isokinetic performance in patients with knee osteoarthritis: a prospective, randomized, single-blind and controlled trial
Alper Uysal, Mustafa Turgut Yildizgoren, Hayal Guler, Ayse Dicle Turhanoglu
International Orthopaedics.2020; 44(7): 1311.     CrossRef
Comparison of the effects between low- versus medium-energy radial extracorporeal shock wave therapy on knee osteoarthritis: A randomised controlled trial
Radwa F. Hammam, Ragia M. Kamel, Amira H. Draz, Amr A. Azzam, Shimaa T. Abu El Kasem
Journal of Taibah University Medical Sciences.2020; 15(3): 190.     CrossRef
Extracorporeal shockwave therapy improves pain and function in subjects with knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials
Juan Avendaño-Coy, Natalia Comino-Suárez, Jesús Grande-Muñoz, Carlos Avendaño-López, Julio Gómez-Soriano
International Journal of Surgery.2020; 82: 64.     CrossRef
Therapeutic efficacy of extracorporeal shock wave combined with hyaluronic acid on knee osteoarthritis
Shi-Chen Liu, Xiao-Feng Qiao, Qing-Xi Tang, Xiao-Guang Li, Jian-Hua Yang, Tian-Qi Wang, Ya-Jie Xiao, Jian-Min Qiao
Medicine.2019; 98(8): e14589.     CrossRef
Efficacy of low‐intensity extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A systematic review and meta‐analysis
Penghui Yuan, Delin Ma, Yucong Zhang, Xintao Gao, Zhuo Liu, Rui Li, Tao Wang, Shaogang Wang, Jihong Liu, Xiaming Liu
Neurourology and Urodynamics.2019; 38(6): 1457.     CrossRef
Duration of Treatment Effect of Extracorporeal Shock Wave on Spasticity and Subgroup-Analysis According to Number of Shocks and Application Site: A Meta-Analysis
Jae Ho Oh, Hee Dong Park, Seung Hee Han, Ga Yang Shim, Kyung Yeul Choi
Annals of Rehabilitation Medicine.2019; 43(2): 163.     CrossRef
Clinical efficacy of extracorporeal shockwave therapy for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression of randomized controlled trials
Chun-De Liao, Jau-Yih Tsauo, Tsan-Hon Liou, Hung-Chou Chen, Shih-Wei Huang
Clinical Rehabilitation.2019; 33(9): 1419.     CrossRef
The effect of extracorporeal shock wave therapy on the treatment of moderate to severe knee osteoarthritis and cartilage lesion
Yongming Xu, Kun Wu, Yu Liu, Huan Geng, Haochong Zhang, Shuitao Liu, Hongying Qu, Gengyan Xing
Medicine.2019; 98(20): e15523.     CrossRef
A Randomized Controlled Trial on the Effects of Low-Dose Extracorporeal Shockwave Therapy in Patients With Knee Osteoarthritis
Zongye Zhong, Bangzhong Liu, Guanghua Liu, Jun Chen, Yun Li, Jianxin Chen, Xinxin Liu, Yiwen Hu
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.2019; 100(9): 1695.     CrossRef
Application and efficacy of extracorporeal shockwave treatment for knee osteoarthritis: A systematic review and meta‑analysis
Tengqi Li, Jinhui Ma, Tingting Zhao, Fuqiang Gao, Wei Sun
Experimental and Therapeutic Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Low‐intensity extracorporeal shockwave therapy ameliorates diabetic underactive bladder in streptozotocin‐induced diabetic rats
Hsun Shuan Wang, Byung Seok Oh, Bohan Wang, Yajun Ruan, Jun Zhou, Lia Banie, Yung Chin Lee, Arianna Tamaddon, Tie Zhou, Guifang Wang, Guiting Lin, Tom F. Lue
BJU International.2018; 122(3): 490.     CrossRef
Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy for Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-analysis
Libo Man, Guizhong Li
Urology.2018; 119: 97.     CrossRef
Comparison Between Extracorporeal Shock Wave Therapy and Intra-articular Hyaluronic Acid Injections in the Treatment of First Carpometacarpal Joint Osteoarthritis
Francesco Ioppolo, Fabiana Saracino, Rosaria Sabrina Rizzo, Giampaolo Monacelli, Danilo Lanni, Luca Di Sante, Angelo Cacchio, Valter Santilli, Teresa Venditto
Annals of Rehabilitation Medicine.2018; 42(1): 92.     CrossRef
Extracorporeal shockwave therapy for the treatment of knee osteoarthritis
Wei Li, Yu Pan, Qi Yang, Zheng-gui Guo, Qi Yue, Qing-Gang Meng
Medicine.2018; 97(27): e11418.     CrossRef
Radial extracorporeal shock wave therapy promotes osteochondral regeneration of knee joints in rabbits
Hui Qi, Shaofeng Jin, Chunyang Yin, Lei Chen, Lei Sun, Yajun Liu
Experimental and Therapeutic Medicine.2018;[Epub]     CrossRef
Extracorporeal shockwave therapy vs. kinesiotherapy for osteoarthritis of the knee: A pilot randomized controlled trial
Paweł Lizis, Wojciech Kobza, Grzegorz Manko
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation.2017; 30(5): 1121.     CrossRef
Effect of Extracorporeal Shockwave Therapy Versus Intra-articular Injections of Hyaluronic Acid for the Treatment of Knee Osteoarthritis
June-Kyung Lee, Bong-Yeon Lee, Woo-Yong Shin, Min-Ji An, Kwang-Ik Jung, Seo-Ra Yoon
Annals of Rehabilitation Medicine.2017; 41(5): 828.     CrossRef
Positive Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Spasticity in Poststroke Patients: A Meta-Analysis
Peipei Guo, Fuqiang Gao, Tingting Zhao, Wei Sun, Bailiang Wang, Zirong Li
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2017; 26(11): 2470.     CrossRef
Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Treatment Improves Erectile Function: A Systematic Review and Meta-analysis
Zhihua Lu, Guiting Lin, Amanda Reed-Maldonado, Chunxi Wang, Yung-Chin Lee, Tom F. Lue
European Urology.2017; 71(2): 223.     CrossRef
Men’s Power-Pressure Wave Erectile Regeneration-Therapy: an Early Assessment
Vaughan Daniels Hepnar
Urology & Nephrology Open Access Journal.2017;[Epub]     CrossRef
Effects of Extracorporeal Shockwave Therapy in Chronic Stroke Patients With Knee Osteoarthritis: A Pilot Study
Sung Jun Cho, Ja Ryung Yang, Hee Seung Yang, Hea-Eun Yang
Annals of Rehabilitation Medicine.2016; 40(5): 862.     CrossRef
The modern view on the problem of joint pathology rehabilitation
Nailya Sheveleva, Larissa Minbayeva
Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan.2016; 2(40): 6.     CrossRef