Factors Associated With Discharge Destination in Advanced Cancer Patients With Bone Metastasis in a Japanese Hospital
Katsuhiro Hayashi, Tetsutaro Yahata, Ryota Muramoto, Norio Yamamoto, Akihiko Takeuchi, Shinji Miwa, Takashi Higuchi, Kensaku Abe, Yuta Taniguchi, Hisaki Aiba, Yoshihiro Araki, Hiroyuki Tsuchiya
Ann Rehabil Med. 2018;42(3):477-482.   Published online 2018 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2018.42.3.477
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Factors Associated with Discharge Destination in Patients with Bone Metastases
Hanako Himematsu, Yukiyo Shimizu, Tami Yuhara, Kenta Hiasa, Masashi Yamazaki, Yasushi Hada
Medicina.2024; 60(6): 881.     CrossRef
Immediate family support is important to discharge home for cancer patient with bone metastasis after rehabilitation
Ryosuke Ikeguchi, Manabu Nankaku, Rie Yamawaki, Hiroki Tanaka, Ryota Hamada, Takumi Kawano, Masanobu Murao, Gakuto Kitamura, Tatsuya Sato, Toru Nishikawa, Takashi Noguchi, Shinichi Kuriyama, Akio Sakamoto, Shuichi Matsuda
Medicine.2021; 100(37): e27273.     CrossRef